Reetablering med fokus på biodiversitet og ny skov.
Når vi hos Dansand reetablerer tidligere indvindingsarealer, har vi især fokus på at rejse ny skov og fremme biodiversiteteten.

Tidligere råstofgrave rummer ofte muligheder for at skabe anderledes og mere varierede naturtyper, end dem vi kender fra det opdyrkede danske landskab. 

Så da vi i efteråret 2022 reetablerede et to hektar stort område i sandgraven i Voervadsbro, var vores mål at skabe et varieret område med gode levebetingelser for mange forskellige dyr og planter.

Der findes stadig findes uudnyttede kvartssandsreserver i Voervadsbro, og derfor vil der fortsat vil være  råstofindvinding i området. Men på de arealer, hvor vi er færdige med at grave, rejser vi løbende ny skov. 

Peter Svensen er ansvarlig for efterbehandlingen af Dansands graveområder. Han  fortæller, at der hovedsageligt er plantet lokale egetræer på det to hektar store område, der er klassificeret som fredskov. 

Egen er et af de træer i skoven, der har flest arter tilknyttet, blandt andet svampe, insekter og smådyr. Egen er altså vigtig for skovens biodiversitet, forklarer Peter Svensen.

Vi har tilplantet  den største del af de to hektar med egetræder, som  er vigtige for biodiversiteten. Padder elsker at opholde sig på de tørre, solbeskinnede skrænter, der ses i baggrunden . Her kan man også aflæse landskabets historie i form af de aflejrede sten- og gruslag.

Plads til trængte arter

I Danmark har vi sædvanligvis reetableret til landbrugsjord eller skov, men flere biologer anbefaler, at færdiggravede indvindingsarealer får lov til at stå ubehandlet tilbage. 

Råstofgrave adskiller sig nemlig fra det traditionelle danske landskab ved, at den næringsrige muldjord er gravet af. Tilbage er en rå og næringsfattig natur, der kan fungere som et levested for de dyr og planter, der har svært ved at klare sig i det opdyrkede land.

I takt med at vi har indvundet kvartssandsdepoterne i Voervadsbro, er der opstået en natur med store vegetationsfattige flader og stejle skrænter. Allerede nu er der mange padder i området. De elsker at opholde sig på de tørre, solbeskinnede skråninger. Vi har også digesvaler, som yngler i de stejle skrænter, og nogle gange er vi er endda heldige at få et glimt den store hornugle, fortæller Peter Svensen.

For at give plads til disse arter, besluttede vi os for ikke at rejse skov i hele det færdigudgravede område, men at udlægge ca. 25 % af de to hektar til lysåbne arealer, hvor kun den rå natur står tilbage.

Udover den biologiske gevinst er der også den fordel, at den geologiske profil er synlig, så man kan aflæse landskabets historie i form af de aflejrede sten- og gruslag, tilføjer Peter Svensen.

 

Digesvalerne yngler i skrænterne, der er opstået som følge af råstofindvindingen.

Kunstig sø er levested for insekter, padder og fugle

Hos Dansand arbejder vi for at minimere vores ressourceforbrug mest muligt, og som led i den bestræbelse genanvender vi cirka 85 % af vaskevandet i produktionen.

For en del år siden etablerede vi derfor en kunstig sø i området i Voervadsbro. Søen er en del af et lukket system, som vaskevandet kan cirkulere i, og i løbet af årene er den blevet indtaget af forskellige vandplanter. Med dem er der fulgt insekter, padder og fugle. 

Selv om der er tale om en kunstig sø, er det planen, at også den skal forblive uberørt, når vi engang er helt færdige med at grave i Voervadsbro.  

For søen er et vigtigt bidrag til, at vi kan skabe et mangfoldigt naturområde med et rigt dyre-, fugle- og planteliv, afslutter  Peter Svensen.

Flere nyheder fra Dansand

Mød vores voksenlærling Udaya

Hos Dansand uddanner vi lærlinge og elever. Vi har brug for uddannet arbejdskraft, og derfor har vi også et medansvar for at klæde unge og voksne godt på til deres entré på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd

Nyt renseanlæg til Jordrens Syd Jordrens Syd forhindrer udledning af tungmetaller med en simpel, lavteknologisk løsning fra Dansand. Jordrens Syd er meget opmærksom på at forhindre

LÆS MERE