CSR

I et halvt århundrede har Dansand skabt unikke og værdifulde løsninger baseret på kvartssand. Det har været vores ambition at opnå anerkendelse som markedets førende producent af forædlet kvartssand, samtidig med at vi har haft et ønske om at tilbyde vores medarbejdere en meningsfuld og attraktiv arbejdsplads.

Siden starten i 1971 har vi været bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet, og at der følger et samfundsmæssigt ansvar med det at drive en virksomhed – et ansvar som vi gerne påtager os.

Verden står i dag overfor udfordringer, som kun kan løses ved en fælles indsats. I Dansand har vi gennemført et analysearbejde for at afdække virksomhedens indvirkning på omverdenen. Led for led har vi gennemgået vores værdikæde og identificeret fire indsatsområder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre en positiv forskel – nu og i fremtiden.

Dansand_Kvartsand
Vi udnytter kvartssandet til det maksimale

En stor del af de produkter, som vi alle tager for givet i hverdagen, er baseret på kvartssand, fra drikkevandsfiltre og havvindmøllefundamenter til hvide afmærkningsstriber på vejene. Kvartssand er nødvendigt, for at vi kan vedligeholde og udbygge den moderne infrastruktur, og derfor ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at udnytte forekomsterne i undergrunden optimalt.

Vi tilrettelægger vores indvindings- og produktionsstrategi på en sådan måde at alle fraktioner af råsandet udnyttes til det maksimale. Samtidig er vi meget selektive i forhold till de formål, som vi lader kvartssandet indgå i. Intet går til spilde.

Dansand_Udforsk
Vi producerer med mennesker og miljø i fokus

Som produktionsvirksomhed har vi et miljøaftryk, det er vi meget bevidste om og forsøger hele tiden at minimere vores negative påvirkning. Vi arbejder dels på at håndtere vores ressourceforbrug og affaldsmængder forsvarligt og dels på at nedbringe vores energiforbrug og tilhørende CO2-udledning.

Cirka 85 % af vores vaskevand genbruges, vi har  etableret et fintmasket system til håndtering af alt affald og arbejder på at udfase brugen af jomfruelig plastic i vores emballager.

For at nedbringe vores energiforbrug har vi udskiftet alle konventionelle lyskilder med LED belysning, og vi udfaser løbende energitungt produktionsudstyr til fordel for mere effektive modeller. Derudover arbejder vi på at finde løsninger, der hjælper os i mål med en ambitiøs reduktion af vores CO2-udledning. Planerne opdateres i takt med den teknologiske udvikling. 

Dansand_Skov
Vi planter skov og arbejder for biodiversitet

Med tiden bliver vores reserver af kvartssand udtømt. Derfor er det vigtigt, at vi i god tid lægger planer for at reetablere vores indvindingsarealer. Det foregår i samarbejde med specialister indenfor natur- og skovpleje og i samråd med lokalområdet. Udover at reetablere vores egne arealer deltager vi også i lokale projekter, som ligger udenfor vores eget område. Vi har især fokus på at rejse ny skov med en høj grad af biodiversitet – til gavn for flora, fauna, klima, mennesker og et økosystem i balance.

Vi tilbyder en tryg og sikker arbejdsplads

Hensynet til et sikkert arbejdsmiljø går forud for alle andre hensyn i Dansand. Sikkerhed er et fælles anliggende og tænkes ind i alle aspekter af arbejdet, fra ideen til et projekt udklækkes til den færdige løsning implementeres. Vi arbejder konstant på at forbedre vores procedurer og efteruddanner løbende alle medarbejdere. Målet er 0 arbejdsulykker. 

 

FN’s verdensmål sætter rammen for vores indsats

Som overordnet ramme for vores bæredygtighedsindsats har vi valgt FN’s Verdensmål 12 og 15. Valget er faldet på netop disse to mål, fordi de relaterer direkte til Dansands kerneforretning. Som produktionsvirksomhed, og som råstofindvinder, der udnytter jordens ressourcer, har vi både en pligt til at producere på en ansvarlig måde og til at efterlade en natur i balance til de næste generationer.

Nr. 15: Livet på land
Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion