Dansand Filterjord

Filterjord med høj rensningsevne

Beskrivelse

Jord er et af de bedste, billigste og mest alsidige medier til filtrering og rensning af vand. Filterjord anvendes ofte i forbindelse med nedsivning af overfladevand, fordi det tilgodeser nogle af de behov, der kan være i forbindelse med klimatilpasning.

 

DANSAND Filterjord® er fremstillet uden råjord, men derimod med kontrollerede råvarer som kompost, spagnum, ler og vasket sand. DANSAND Filterjord® indeholder derfor ingen utilsigtede stoffer og kan klassificeres som ren jord.

 

De fleste kendte renseprocesser er aktive i vores filterjord, det vil sige filtrering, planteoptag, adsorption af opløst organisk og uorganisk materiale og nedbrydning af organiske forureninger. DANSAND Filterjord® kan således rense vandet for en lang række problemstoffer: Finpartikulært materiale, tungmetaller, fosfor samt de fleste miljøfremmede organiske mikroforureninger som hydrofobe og mobile organiske stoffer, herunder olie, PAH, plastblødgørere og pesticider.

 

I vores blandeanlæg kan vi med stor nøjagtighed fremstille præcis den sammensætning af filterjord, som er bedst egnet til den aktuelle situation. Det gælder, hvad enten det er hurtig nedsivning, høj rensning eller optimeret plantevækst, der er målet. Det betyder, at vi hver gang leverer et homogent produkt, hvilket er en forudsætning for optimal udnyttelse af filterjordens reaktive overfladeareal. På blandeanlægget har vi også mulighed for at tilføje andre mineraler. Det kan for eksempel være kalk og aktivt kul.

 

DANSAND Filterjord® fremstilles i henhold til retningslinjerne i det tyske Arbeitsblatt DWA-A 138, hvor der blandt andet bliver stillet en række krav til jordens pH-værdi, indhold af sand, silt, ler og organisk materiale.

Fordele ved DANSAND® Filterjord
  • Et af de bedste filtermedier til rensning af vand
  • Økonomisk attraktivt løsning
  • Høj vandgennemtrængelighed
  • God renseevne
  • Gode vækstvilkår for planter
  • Kan blandes efter aktuelle forhold
  • Homogent produkt

Produktspecifikation

Deklaration

DANSAND Filterjord® 1

pH-værdi og hydraulisk ledningsevne:

pH6,5-8,0
K-værdi (DS415)10-5

Tekstur:

Grus0-5 %
Grovsand60-75 %
Finsand15-30 %
Silt2-4 %
Ler2-4 %
Glødetab3-6 %

Minimum lagtykkelse:
300 mm

DANSAND Filterjord® 2

pH-værdi og hydraulisk ledningsevne:

pH6,5-8,0
K-værdi (DS415)10-4

Tekstur:

Grus0-5 %
Grovsand60-80 %
Finsand10-20 %
Silt1-3 %
Ler1-3 %
Glødetab1-4 %

Minimum lagtykkelse:
300 mm

Levering

Leveres som bulkvare.

Opbevaring

Ingen specifikke krav.

Miljøinfo og bortskaffelse

DANSAND Filterjord® overholder ved udlægningen en jordklassificering som ”ren jord”. Ved brug opfanges forureningsstoffer som tungmetaller og organiske miljøfremmede stoffer. Disse stoffer akkumuleres i filterjord.

 

Filterjord bør udskiftes før det akkumulerede forureningsniveau når et niveau, der gør, at jorden skal klassificeres som forurenet. Sandsynligvis vil det være de ikke-nedbrydelige tungmetaller, der først udløser krav om udskiftning, eftersom forholdene for nedbrydning af organiske forureninger generelt må forventes at være gode i filterjord. Dog kan der være visse undtagelser i form af vanskeligt nedbrydelige forbindelser.

 

Undersøgelser af filterjord i en række tyske anlæg, de ældste omkring 10 år gamle, har vist at filterjorden med få undtagelser ikke var forurenet med tungmetaller til et niveau, der oversteg forureningsklasse 2 (lettere forurenet jord).

 

Forureningen akkumuleres primært i den øverste del af jordprofilen. Derfor vil det sandsynligvis være tilstrækkeligt at udskifte de øverste 5-10 cm af filterjorden.

Brugsanvisning

Anvendelse

DANSAND Filterjord® kan anvendes som en integreret del af flere typer nedsivningsløsninger, for eksempel grøfter, trug og regnbede. Filterjorden skal være vegetationsdækket og dermed udgøre det øverste jordlag i anlægget. Den anbefalede lagtykkelse er 30–50 cm. Vandet kan nedsive til grundvandet, når det er passeret filterjorden. I dårligt drænende områder kan der placeres en faskine, et drænlag eller et drænrør umiddelbart under filterjorden.
Filterjorden skal med tiden udskiftes, dels for at bevare optimale rense- og nedsivningsegenskaber og dels for at jorden ikke skal opnå klassifikation som svært forurenet jord (klasse 3 eller 4). Der er ikke nogen entydig livstid for filterjord. Levetiden afhænger af den enkelte situation – bl.a. jordens sammensætning og mængde samt forureningsgraden af det overfladevand, der håndteres. Med et rent udgangsmateriale vurderes det, at filterjorden kan anvendes i 20-50 år, inden udskiftning er nødvendig. Vi anbefaler, at jordens forureningsgrad kontrolleres mindst hvert 10. år.

Yderligere information

Ansvarlig:

E-mail:

Producent:

Produktbetegnelse:

Tlf.:

Varenummer:

,

Variant:

DANSAND® Filterjord 1, DANSAND® Filterjord 2

Varianter:

DANSAND® Filterjord 1 – 400082, DANSAND® Filterjord 2 – 400114

Lignende produkter

You may also like